2012 Excursie Easterskar

Excursie 10 mei 2012 in natuurgebied Easterskar, SintJohannesga.

EASTERSKAR (Tekst It Fryske Gea)

Een hoofdrol voor water
In de tweede helft van de negentiende eeuw is het Easterskar verveend. Na de vervening bleef er een gevarieerd gebied over van onregelmatig vergraven gronden, uitgeveende sloten, petgaten en stripen. Nu is het een gebied met veel open water, rietland, moerasbos en grasland. Het open water bestaat vooral uit oude petgaten en enkele nieuwere zandputten. De graslanden worden als hooiland gebruikt. Doordat ze niet worden bemest, blijven de sloten schoon en voedselarm. Dat komt de plantenrijkdom ten goede. Zo wordt in de sloten nogal eens het gewoon blaasjeskruid gezien. Toen enkele decennia geleden begonnen werd met de herinrichting van de waterhuishouding, herstelde de vegetatie in het open water zich snel. Op een enkele plaats is nog heischraal grasland te vinden. Daar komen soorten als klokjesgentiaan, heidekartelblad, blauwe knoop en Spaanse ruiter voor.

Faunapassage
Het Easterskar staat al heel lang bekend als leefgebied van adder en ringslang, maar deze soorten zijn er niet meer in grote aantallen. Daarom is enige jaren geleden door de gemeente Skarsterlân en It Fryske Gea een natuurontwikkelingsproject uitgevoerd. Hierbij is de Scharweg opnieuw ingericht waardoor de ringslangen en de adders in het natuurgebied elkaar weer beter kunnen opzoeken. Onder andere twee faunapassages zorgen voor een veilige oversteek van de weg. In het gebied leven ook andere reptielen en amfibieën, zoals heikikker, kleine watersalamander en levendbarende hagedis.

Tachtig soorten broedvogels
Maar liefst tachtig soorten vogels hebben dit natuurgebied als broedgebied. Het is dus niet voor niets dat het Easterskar zo’n grote aantrekkingskracht op vogelliefhebbers heeft. Ze zien hier vooral vogels die zich thuis voelen in moerasbos en in ruigteterreinen. De zeearend en de visarend worden geregeld waargenomen. De laatste jaren overnachten er ook grote groepen ganzen. Met name de aanwezigheid van vele grauwe ganzen met jongen in het voorjaar zorgt voor schade. De ganzen foerageren in het malse en eiwitrijke gras van de buren. Een nieuw plan voorziet in het beperken van de overlast.

Informatiepaneel
In het gebied staan meerdere informatiepanelen.

Toegankelijkheid
Het Easterskar is vrij toegankelijk.

Vogelkijkhut
Aan de Richard Jungwei staat Vogelkijkhut ‘De Skiere goes’

Rolstoelvriendelijk
Vogelkijkthut ‘De Skiere Goes’ is rolstoeltoegankelijk.

Wandelroutes
Door het Earsterskar ligt een rondgaande wandelroute. In het broedseizoen is een deel van deze route afgesloten.

Voor meer informatie kijk op de website van It Fryske Gea.
Website It Fryske Gea.

Share Button