Lidmaatschap

Bent U vogelliefhebber of hebt U interesse in het kweken van vogels???
Meld U dan aan bij Volièrevereniging Zanglust Joure e.o.  

Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij de Secretaris: Jappie van der Heide.
Dit kan via Email: secretaris@zanglustjoure.nl,
of telefonisch via: 0513-431278

 

Wat houdt het lidmaatschap van onze vereniging in?

Vier keer per jaar wordt er een contactavond gehouden in de Brede School Joure Zuid, Kon. Julianalaan 3 in Joure.
Op deze avonden worden films of dia’s vertoond en proberen we een zo breed mogelijk scala aan sprekers te krijgen betreffende de diverse vogelsoorten die in onze vereniging worden gehouden(o.a. Tropen, Kanaries, Parkieten maar ook over vogels die in het wild voorkomen)
Ook kunnen er op deze avonden kweekresultaten en ervaringen met elkaar worden uitgewisseld.   

12 keer per jaar ontvangt U het vogelblad “Onze Vogels” van de NBvV.
In “Onze Vogels”staan iedere maand prachtige foto’s en het blad bevat zeer veel nuttige informatie betreffende de vogelhobby. Ook bevat het blad veel advertenties waarmee U als lid Uw voordeel kunt doen.

Één keer per jaar(november)organiseert Volièrevereniging Zanglust e.o. een onderlinge Tentoonstelling.

Twee keer per jaar organiseert Volièrevereniging Zanglust de grootste Vogelmarkt van Friesland in Sporthal “Sportfun” bij Swimfun Joure (maart en oktober).

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

De betaling van het lidmaatschapsgeld dient voor 1 december doch uiterlijk 25 december voorafgaande aan het nieuwe lidmaatschapsjaar te worden voldaan zulks i.v.m. de afdracht van lidmaatschapsgeld door de vereniging per 1 januari aan de NBvV.
Na de uiterlijke betaaldatum (25 december) ziet het bestuur zich genoodzaakt u uit te schrijven als lid van de vereniging en de NBvV.

De kosten van een lidmaatschap zijn per 01 januari 2020:

€ 40,00 per jaar voor leden(dit is inclusief het Bondslidmaatschap)
€ 20,00 per jaar voor jeugdleden tot 17 jaar(dit is inclusief het Bondslidmaatschap)

Bedragen zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigen i.v.m. de afdracht aan de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

 

Leden worden halverwege september middels een brief aangeschreven door de Penningmeester met het verzoek de contributie voor het nieuwe jaar te voldoen voor
1 december. Bij niet tijdig ontvangen van de contributie kan overgegaan worden tot het opzeggen van het lidmaatschap. Hierin wordt strikt gehandeld aangezien de Penningmeester de afdracht aan de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers ook altijd vooraf moet voldoen.

Betaal dus tijdig, dit voorkomt veel onnodige administratie en ergernis.

Wilt U het lidmaatschap beëindigen doe dit dan tijdig en altijd bij de Secretaris via Email (secretaris@zanglustjoure.nl)of schriftelijk(Postadres vereniging).

Privacy / Persoonsgegevens,
Bij het aangaan van het lidmaatschap conformeert betrokkene zich met geldende regels
m.b.t. privacy en verleent zij/hij nadrukkelijk toestemming tot het verzamelen van
persoonsgegevens benodigd voor de bedrijfsvoering van de NBvV en het uitoefenen van
de vogelliefhebberij. Hij/Zij erkent met het aangaan van het lidmaatschap dat de
gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum en bereikbaarheidsgegevens
zoals telefoonnummer en e-mailadres hiertoe opgeslagen worden in een beveiligde database.
Hij/Zij geeft expliciet toestemming voor gebruik van deze gegevens voor:
– administratieve- en contributieverwerking;
– toezending van uitnodigingen voor afdelingsbijeenkomsten;
– bestelling van ringen met een persoonsgebonden uniek kweeknummer;
– het beschikbaar stellen van gegevens t.b.v. een database voor het organiseren
van een tentoonstelling (plaatselijk, landelijk, dan wel mondiaal).

Het bestuur van de afdeling verplicht zich, middels een verantwoordelijk functionaris tot
het ordentelijk bijhouden van de persoonsgegevens en het verwijderen van alle gegevens
bij beëindiging van een lidmaatschap en onthoudt zich van het verspreiden van
gegevens, anders dan voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Er kunnen geen rechten aan deze publicatie worden ontleend.

 

Share Button